DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

ŞEBAP GÜVERCİN FEDERASYONU

ŞEBAP GÜVERCİN FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM – Genel Hükümler
AMAÇ
Madde 1 – Bu yönetmelik, Şebap Güvercin Federasyonu Disiplin Kurulu çalışma ilke ve esaslarını düzenlemek üzere Yasaya ve Federasyon Tüzüğüne uygun olarak hazırlanmıştır.
KAPSAM
Madde 2 – Yönetmelik Şebap Güvercin Federasyonuna kayıtlı tüm üye dernekleri, dernek üyelerini ve seçilmiş yöneticileri kapsar.İKİNCİ BÖLÜM – Disiplin İşlerinde Yetkili Kurullar, Görevleri, Yetkileri ve Çalışma Esasları


DİSİPLİN CEZALARI İLE İLGİLİ GENEL İLKELER

Madde 3- Disiplin cezaları; üyelerden, Şebap Güvercin Federasyonu tüzüğüne, Genel Kurul kararlarına ya da yönetmeliklere aykırı hareketleri görülenlere, Federasyon ile ilgili konularda gerek kasten, gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarara neden olanlara verilir. Suçların ve cezaların tanımlanmış olması esastır. Hakkında disiplin soruşturması açılmış kişi, yöneltilen suçla ilgili karar kesinleşene kadar Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.

DİSİPLİN İŞLERİNDE YETKİ

Madde 4 – Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu disiplin işlerinde yetkili kurullardır. İtiraz edilen cezalar Yönetim Kurulu, Genel kurul ve olağanüstü Genel Kurul kararıyla kesinleşir.

DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU VE YETKİLERİ

Madde 5 – Disiplin Kurulu’nun başkanı, Şebap Güvercin Federasyonu Genel Başkanıdır. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunca seçilen üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere toplam 6 (altı) üyeden oluşur. Disiplin kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda, aldığı oy sayısına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulu kendisine bağlı derneklerin Bölgesel Dağılımı ve Dernek üyelerinin sayılarını nazara alarak Bölge Disiplin Kurulları oluşturabilir. Bölge Disiplin Kurulları (1) bir başkan ve 2 (iki) üye olmak üzere toplam 3 (üç) kişiden oluşur. Disiplin kurulu veya oluşturulan bölge disiplin kurulları kendisine yansıtılan konuları inceleyerek karara bağlar.
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu’nca kendisine iletilen konularla ilgili olarak dernek tüzüğüne aykırı davranışları ile derneğin kurumsal yapısına zarar verenler hakkında gerekli soruşturmayı yaparak yönetim kuruluna rapor halinde sunar. Yönetim Kurulu, bildirim olmasa bile derneğin onur ve itibarını sarsıcı, derneği zarar uğratıcı her türlü eylem, beyan ve yayında bulunan üyeler hakkında soruşturma açılmasını Disiplin Kurulundan isteyebilir.
Disiplin Kuruluna aday olabilmek için, daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.
DİSİPLİN KURULUNUN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMASI VE TOPLANMASI
Madde 6 – Disiplin Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile toplanarak bir başkan ve bir sekreter seçer. Disiplin Kurulu, kendisine iletilen bildirim üzerine en geç 5 (beş) gün içerisinde Disiplin Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Disiplin Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır. Kurul üyeliklerinde bir boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulunca görevlendirilecek yedek üyelerden biri asil üyeliğe geçer. Disiplin Kurulu, ancak önüne gelen olay ve konular ile yönetim kurulunca bildirilen konular hakkında karar vermek yetkisine sahiptir. Seçilmiş Kurulların görevlerini yürütürken kullandıkları takdir hakları kapsamındaki tasarrufları nedeniyle haklarında ceza kararı verilemez.
Madde 7 – Kurul, önceden belirlenen tarihlerde kendiliğinden toplanır. Disiplin Kurulunu, Yönetim Kurulu da toplantıya çağırabilir. Toplantı, Başkan tarafından açıldıktan sonra Kurul Sekreteri, Kurula yapılan başvuruları / bildirimleri ve sevk konularını özetler. Kurul, yapılan başvurularla ilgili olarak yapacağı soruşturma ve kovuşturmayı nasıl yürüteceğini, araştırma ve incelemelerini nasıl yapacağını kendisi belirler. Gerekli görürse üyelerden birisini yapacağı soruşturma ve kovuşturmada raportör üye olarak atayabilir. Kurul, hakkında suçlama bulunan üye hakkında kovuşturma yapılmasına gerek olmadığı kanaatine varırsa kararının gerekçesi ile birlikte bu kararı ilgililere iletilmek üzere Yönetim Kuruluna bildirir. Bu karara karşı, 1 (bir) hafta içerisinde bildirimde bulunan ve / veya Yönetim Kurulu üyeleri itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz üzerine Disiplin Kurulu konuyu ilk toplantısında yeniden gündemine alarak görüşür. Yeniden görüşme üzerine verilen karar kesindir.
Bölge Disiplin Kurulu seçilmiş ise bu kurullarda da yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde çalışmalar yürütülür.


ÜÇÜNCÜ B
ÖLÜM – Disiplin Soruşturması

GENEL KURAL

Madde 8 – Disiplin Kurulu yapılan bildirimlerle ilgili olarak yapacağı soruşturma ve kovuşturmayı nasıl yürüteceğini, araştırma ve incelemeleri nasıl yapacağını kendisi belirler. Soruşturmayı sanal ortamda oluşturacağı sadece disiplin kurulu üyelerin oluşturduğu whatsapp gruplarında yürütebilir.

SORUŞTURMAYA BAŞLANMASI

Madde 9 – Bildirim, herhangi bir kişinin Yönetim Kuruluna başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu dernek mensubunu yazılı olarak belirterek iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur. Yazılı bildirimde, bildirimi yapan kişinin açık kimliği, adresi, tanıklarının isimleri ve varsa kanıtlar bildirime eklenmelidir. Bildirimde bulunan kişinin kimliğini, adresini ve imzasını içermeyen dilekçeler işleme konulmaz. Bildirimde bulunan kişinin kimliği açıklanamaz. Bildirim daha sonra yazılı olarak ulaştırılmak kaydı ile durumun aciliyetine binaen sözlü ve internet araçları ile de yapılabilir. Ancak bu şekilde yapılan bildirimlerin görüşülüp görüşülmeyeceğine disiplin kurulu karar verecektir.
Madde 10 – Yönetim Kurulu, bildirime gerek olmaksızın Şebap Güvercin Federasyonunun onur ve itibarını sarsıcı, federasyonu zarara uğratmaya yönelik her türlü eylem, yazlı görsel ve sosyal medya üzerinden yapılan yorum beyan veya yayında bulunan üyeler hakkında soruşturma açılmasını re’sen Disiplin Kurulundan isteyebilir.
Madde 11 – Madde 9 ve 10 da belirtilen bildirimin Disiplin Kurulu’na iletildiği tarihten itibaren 5 ( beş) gün içinde soruşturmaya başlanması zaruridir.

SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİ VE ZAMAN AŞIMI

Madde 12 – Disiplin Kurulu veya Bölge disiplin kurulu bildirimin yapılmasından sonraki ilk toplantısında konuyu inceler ve gerek görürse soruşturmayı başlatır. Suça konu eylemin ve olayın üzerinden 2 (iki) yıldan fazla süre geçmişse soruşturma başlatılmaz. Hakkında soruşturma başlatılması uygun görülen kişiye bildirim konusunu açık ve anlaşılır bir biçimde gerekirse yazılı ve gizli olarak 7 (yedi) gün içinde bildirir ve tebliğ tarihinden başlayarak 5 (beş) gün içinde ilgilinin savunmasını ve kanıtlarını bildirmesini ister. İlgili kişi haklı gerekçeler göstererek 5 (beş) günü geçmemek üzere ek süre isteyebilir. Bu süreler içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımına da başvurulabilir. Disiplin Kurulu ilgilinin yanıtından sonra ya da yanıt gelmemesi durumunda 5 ( beş) günlük sürenin bitiminden sonra en geç 10 (on) gün içinde kararını verir ve bu kararı Yönetim Kurulu’na bildirir. Kurul kararını en az 3 (üç) üyenin katıldığı toplantıda oy çokluğu ile alır. Verilen kararın ilgiliye bildirimi ve varsa uygulamanın uygulaması, Yönetim Kurulu’nun görevidir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Disiplin Cezaları

DİSİPLİN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GENEL İLKELER
Madde 13 – Disiplin Uygulamaları; üyelerden Şebap Güvercin Federasyonu Genel Kurul kararlarına ya da yönetmeliklere aykırı hareketleri görülenlere, Federasyon ile ilgili konularda gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarara neden olanlara verilir. Suçların ve uygulamanın açık olması esastır. Hakkında soruşturma başlatılmış kişi, yöneltilen suçla ilgili karar kesinleşene kadar Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.
YAZILI UYARI

Madde 14 – Yazılı Uyarı; ilgili Dernek mensubunun diğer dernek üyeleri, üçüncü kişiler, dernek birimleri ve Federasyon Yönetim birimleri ile daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması hususunun yazı ile bildirilmesidir.
Bu uygulama aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir:
• Federasyonun ilkelerine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmak.
• Yazılı Görsel ve Sosyal Medya üzerinden Federasyonun ilkelerine uymayacak şekilde beyan ve yorumda bulunmak.
• Federasyon Yönetimine seçilmiş kişilerin mazeretsiz üç kez Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmaması. (Bu uygulama Yönetim Kurulunun Çoğunluk kararıyla ve Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.)
KINAMA;

Madde 15 – Kınama; yaptığı eylem ve / veya davranışları nedeniyle kusurlu bulunarak kınandığının üyeye bildirilmesidir. Bu uygulama aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir.

• Federasyon üyelerinin onur ve itibarlarını sarsacak beyan ve davranışlarda bulunmak.
• Federasyon mallarına ve tesislerine zarar vermek.
• Federasyona ait mekanlarda diğer üyelere kasten veya bilinçli olarak maddi zarar vermek. (Federasyon, verilen zararın tahsili için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.)
• Dernek toplantı ve etkinliklerinde toplantı veya etkinliğin doğal akışını bozucu, davranışlarda bulunmak.
• Federasyon yönetimine seçilmesine rağmen mazeretsiz üç kez yönetim toplantılarına katılmayıp hakkında uyarı uygulamasına tabi olmak.

YARIŞMALARDAN MEN UYGULAMASI

Madde 16 – Men; Federasyonun düzenlediği yarışmalara kendi adına kuş kayıt ettirip yarıştırmaktan men edilmektir. Bu uygulama 1 – 5 festival arasında verilebilir.

• Federasyonun düzenlediği Festivallerde festivalin işleyişine uygun olmayan davranışlarda bulunup festival alanının huzurunu bozmak.
• Festival alanında camiaya yakışmayan hal ve davranışlarda bulunmak.

KÜNYE KULLANIMINDAN MEN VE UZAKLAŞTIRMA UYGULAMASI
Künye kullanımından men; uygulama tasarrufu Federasyon Yönetiminde bulunan künye ve benzeri metaların uygulamaya tabi tutulan kişi ve / veya kişilere verilmemesi ve bu kişi ve / veya kişilerin federasyon etkinliklerinden uzaklaştırılmasını ifade eder. Bu uygulama geçici ve kesin uzaklaştırma şeklinde uygulanır.

A. GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA

Hakkında geçici uzaklaştırma kararı verilen kişinin bir yıldan az olmamak kaydı ile künye kullanımından mahrum bırakılması ve bu süre içerisinde federasyonun etkinliklerinden uzaklaştırılmasıdır. Bu uygulama aşağıdaki hallerde uygulanır.

• Sürekli olarak Federasyonun onur ve itibarini sarsıcı beyan ve yayınlarda bulunmak.
• Daha önce KINAMA uygulamasına tabi olup 2 (iki) yıl içinde aynı uygulamayı gerektirecek yeni bir eylem ve davranış da bulunmak.
• Federasyon Yönetimince alınmış kararlara uymamak.
• Federasyon Yönetimince seçilmiş kişilerin federasyon bilgilerini ve toplantı tutanaklarını başka kişilerle paylaşmak.
• Federasyon Yönetimince onaylanmayan başkaca oluşum ve yapılar içinde yer almak ve / veya bu oluşumlara yardımcı olmak.
• Federasyon Yönetimince onaylanmayan başkaca oluşum ve yapılarla Federasyon bilgilerini paylaşmak.
• Federasyon Yönetimine seçilmiş kişilerin Yönetim Kurulu Kararı olmaksızın Federasyon Bütçesini ve Federasyona ait demirbaş eşyalarını kendi kişisel amaçları için kullanmaları. (Böyle durumlarda Federasyonun Uğradığı Zararın Tazmini için ilgili makamlar nezdinde yasal yollara başvuru hakkı saklıdır.)
• Federasyon tarafından düzenlenen festival ve etkinliklerde alenen Dini ve Milli Kültürel değerlerimize karşı saygısızlık yapmak ve / veya saygısız hareketlerde bulunmak, Dini ve Milli Kültürel değerlere karşı gerekli hassasiyeti göstermemek.

Bu uygulamaya tabi tutulan üyeler bağlı bulundukları dernek yönetimine bildirilir. Uygulama süresi içerisinde dernek içinde tutulup tutulamayacağını dernek yönetimi karara bağlar.
Ancak bu uygulamaya tabi tutulan üye yönetim kuruluna seçilmiş kişi ise Federasyon Yönetim Kurulu kendi içinde bu durumu görüşür ve ilgilinin disiplin uygulaması süreci içerisinde yönetim kurulu toplantılarından uzaklaştırma kararını tedbiren alır ve uygular. Bu durum ilgilinin soruşturma süresinde de tedbiren uzaklaştırılmasını kapsar.
B. KESİN UZAKLAŞTIRMA
Üyenin kesin olarak federasyonun bünyesinde olan künye ve benzeri meta kullanımından faydalanmasının engellenmesi ve kesin olarak federasyon etkinliklerinden uzaklaştırılmasıdır. Bu uygulama aşağıda belirtilen durumlarda uygulanır.

• Federasyon Yönetim organlarına seçilmiş kişilerin yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı davranarak federasyonun önemli oranda zarara uğramasına neden olmak. (Bu durumda Federasyonun uğradığı zararların Tazmini için İlgili makamlar nezdinde yasal yollara başvuru hakkı saklıdır.)
• Daha önce geçici uzaklaştırma uygulamasına tabi olup aynı nitelikteki tutum ve davranışlarına devam eden, Federasyon topluluğuna zarar vermeyi alışkanlık haline getiren ve / veya topluluğa kazandırılmasının mümkün olmamasına kanaat getirilenler.
• Federasyonun onur ve itibarını açıkça zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, söz, yazı, davranış ve eylemleri ile bu durumu açıktan açığa sürdürmek.
• Federasyon tüzük, yönetmelik ve amaçlarına aykırı şekilde yasaya uygun olmayan çalışmalar yürütmek, bu çalışmaların içinde yer almak ve / veya bu çalışmaları sürdürmek.
• Daha önce Federasyon tarafından düzenlenen festival ve etkinliklerde Dini ve Milli Kültürel değerlerimize karşı saygısızlık yaparak ve / veya saygısız hareketlerde bulunarak Dini ve Milli Kültürel değerlere karşı gerekli hassasiyeti göstermeyerek GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA uygulamasına tabi tutulmuş ve aynı tutum ve davranışları devam ettirenler hakkında. (Bu maddenin uygulanması Yönetim Kurulunun yetkisinde olup, böyle bir durumda Yönetim Kurulu toplanarak çoğunluk kararı ile bu kişi hakkında KESİN UZAKLATIRMA kararı verilir. Bu kişiler, Federasyon bünyesinde bulunan hiçbir künye, meta vb. kullanımından kesinlikle yararlanamaz, bir daha Federasyon bünyesine kabule dilemez.)
Bu uygulamaya tabi tutulan üyeler bağlı bulundukları dernek yönetimine bildirilir. Dernek yönetiminden kesin olarak uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağına karar vermek bağlı bulunduğu dernek yönetiminin idaresindedir.
Ancak bu uygulamaya tabi tutulan kişi Federasyon organlarına seçilmiş kişi ise yönetim kurulu bu kişinin durumunu oylar çoğunluk kararı ile bu kişiyi yönetim kurulu toplantılarından ve federasyondaki görevlerinden uygulama süreci ve soruşturması süresince tedbiren uzaklaştırabilir. Kişinin kesin olarak uzaklaştırılması ve / veya ihraç edilmesi uygulaması genel kurul kararı ile kesinleşir. Yapılacak olan ilk olağan genel kurul veya talep edilecek olan ilk olağan üstü genel kurul toplantısına bu kişinin durumu bir madde olarak eklenir ve genel kurul oylaması sonucu bu kişi hakkındaki uygulama kesinleşir.

DİSİPLİN CEZA KAYDININ SİLİNMESİ USUL
Madde 17 – Disiplin cezası almış olan üyeler, 3 (üç) yıl içinde başka bir disiplin cezası almamak koşuluyla dosyalarından ceza kararının silinmesini yazılı olarak talep edebilirler. Talep üzerine, ilgilinin dosyasından verilmiş olan ceza ile ilgili her türlü kayıt silinir. Dernekten kesin olarak ihraç edilmiş olanlar, ceza kararının verildiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl geçmeden yeniden üyelik başvurusunda bulunamazlar.


BEŞİNCİ BÖLÜM – Çeşitli Hükümler

DOSYALAMA
Madde 18 – Disiplin Kuruluna ait dosyalar Yönetim Kurulu Sekreter üyesi tarafından ayrı bir yerde saklanır ve Disiplin Kurulu asıl üyeleri dışında hiç kimseye verilemez.
Kurulca aşağıdaki dosyalar tutulur

• Karar dosyası
• Toplantı tutanakları dosyası
• Yazışma dosyası
DUYURULAR
Madde 19 – Duyuruların yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur:
Bu yönetmelikte öngörülen suçlar ayrıca Türk Ceza Yasasına göre bir suç niteliği taşıyorsa Yönetim Kurulu’nca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunması zorunludur. Disiplin Kurulu kesinleşen kararı ve gerekçesini, gereğinin yapılması için dernek Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya konulan cezanın kişi, kurum ve kuruluş yetkililerince uygulanmaması durumunda, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunur ve kamuoyuna duyurulması sağlanır.
GİDERLER
Madde 20 – Disiplin Kurulu ile ilgili giderler Yönetim Kurulu kararı ile Federasyon bütçesinden karşılanır.
BİLDİRİMLER
Madde 21 – İlgililere yapılacak bütün bildirimler yazılı olarak kendisine veya iadeli taahhütlü mektup, kurye veya personel aracılığı ile ilgilinin en son adresine yapılır. Adresinde bulunamayanlar için 7201 sayılı Tebligat Yasası hükümleri uygulanır.
GENEL USUL
Madde 22 – Bu yönetmeliğin uygulanmasında hüküm bulunmayan konularda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.
YÖNETMELİKLERDE YAPILACAK DÜZENLEMELER
Madde 23 – Bu yönetmelik hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olması halinde mevcut tüzük hükümleri uygulanır. Dernek yönetmelikleri tüzüğe uygun hale getirilir.
YÜRÜRLÜK
Madde 24 – Bu yönetmelik bir bütün olarak …/…/……. tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan çoğunluk kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
YÜRÜTME
Madde 25 – Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu yürütür.